Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Sociālais fonds Plus

Kas ir ESF+?

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ir Eiropas Savienības galvenais instruments, kas sekmē investīcijas cilvēkos un atbalsta Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu. ESF+ budžets 2021.–2027. gadam ir 142,7 miljardi eiro, kas tiks izlietoti tam, lai turpinātu sniegt būtisku ieguldījumu ES nodarbinātības, sociālajā, izglītības un prasmju politikā, tai skaitā lai veiktu strukturālas reformas šajās jomās.

Fonds būs arī viens no stūrakmeņiem ES sociālekonomiskajā atveseļošanā no koronavīrusa pandēmijas. Pandēmijas ietekmē pazeminājās iedzīvotāju dalība darba tirgū, radās sarežģījumi izglītības un veselības aprūpes sistēmās un palielinājās nevienlīdzība. ESF+ būs viens no galvenajiem ES instrumentiem, kas palīdzēs dalībvalstīm šīs problēmas risināt.

Kohēzijas politikas ietvaros ESF+ arī turpinās stiprināt ekonomisko, teritoriālo un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā, mazinot attīstības līmeņa atšķirības starp dalībvalstīm un reģioniem.

Četru fondu apvienojums

ESF+ apvieno četrus finansēšanas instrumentus, kas 2014.–2020. gada plānošanas periodā bija nošķirti: Eiropas Sociālais fonds (ESF), Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (EAFVP), Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva un Eiropas Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI).

Kā ESF+ sniegs atbalstu

ESF+ atbalstu Komisijas uzraudzībā lielākoties pārvalda dalībvalstis. Finansējuma piešķiršana notiek divās sadaļās.

Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu īstenošana

Eiropas sociālo tiesību pīlāra 20 principi ir mūsu virzītājspēks ceļā uz spēcīgu sociālo Eiropu, kurā valda taisnīgums, iekļautība un vienlīdzīgas iespējas.  Tie ir skaidri saistīti ar ESF+ galvenajiem mērķiem.