Премини към основното съдържание
Европейски социален фонд плюс

ЗиСИ във вашата страна

Проекти и организации, финансирани по ЗиСи

В рамките на предишната Програма за заетост и социални иновации (2014—2020 г.) бяха публикувани доклади относно проектите и организациите, финансирани по програмата. Описанията на проектите и организациите могат да помогнат за по-доброто разбиране на програмата и на действията, финансирани чрез покани за представяне на предложения. Посочена е информация и за организациите, участващи в програмата.

Информация за проектите по направлението ЗиСи на ЕСФ+ ще се публикува в раздел Projects & Results на страницата за ЗиСИ на портала за финансиране и обществени поръчки. Там ще са налични и допълнителни данни и статистика за предложенията, процента на успеваемост, финансираните проекти и участниците.

Информация за избрани и приключили проекти ще се публикува и на този уебсайт в раздел „Проекти“.

Системата на ЕС за финансова прозрачност също съдържа информация за проектите, получили финансиране по направлението ЗиСИ, включително за организациите, участващи в тези проекти. За да видите тази информация, изберете „EMPL – Directorate General for Employment Social Affairs and Inclusion“ за отговорно ведомство и „1.1.6 – Employment and Social Innovation (EaSI)“ за вид действие. Щракнете върху „additional options“ за допълнително разграничение между безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки и т.н.

Информация за някои избрани проекти по ЗиСИ можете да намерите и на страницата с примери за финансирани от ЕС проекти, като използвате разширено търсене и изберете „Заетост и социални иновации“ за наименование на програмата.

На страницата за ЕСФ+ на портала за финансиране и обществени поръчки има раздел „What's new?“ с новини за направлението ЗиСИ. Там Комисията ще публикува статии за направлението ЗиСИ и информация за прояви, свързани с него, включително за мероприятия, организирани във вашата страна. 

Представител на вашата държава в техническата работна група за ЗиСИ

Работата по направлението ЗиСИ се подпомага от техническата работна група за ЗиСИ в рамките на Комитета за ЕСФ+, който се състои от представители на Европейската комисия, на правителствата на държавите членки и на държавите извън ЕС, асоциирани към направлението. Техническата работна група за ЗиСИ следи за това гласът на основните заинтересовани страни да бъде чут при изготвянето на годишните работни програми за ЗиСИ. Тя също така обсъжда свързаните с изпълнението аспекти на направлението ЗиСИ.

За повече информация вижте страницата на Комитета за ЕСФ+.

Национални звена за контакт за ЗиСИ

В рамките на годишната работна програма за 2021 г. Комисията ще създаде национални звена за контакт, действащи от името или в рамките на националните, регионалните и/или местните органи, които да популяризират направлението ЗиСИ и резултатите по него в държавите членки и другите участващи държави. Това ще помогне за увеличаване на участието по направлението ЗиСИ и за разширяване на мащаба, възпроизвеждане и/или интегриране на резултатите от проектите по това направление. Координатите за връзка с тези национални звена за контакт ще бъдат публикувани своевременно на тази страница.