Přejít k hlavnímu obsahu
Evropský sociální fond plus

ESF+ pro odborníky z praxe

Tato část obsahuje praktické informace určené organizacím pověřeným prováděním ESF+, jako jsou řídicí orgány nebo prováděcí subjekty.

Zjednodušené vykazování nákladů

Zjednodušené vykazování nákladů je důležitým nástrojem, který vede k orientaci na výsledky a celkovému zjednodušení, což je strategický cíl jak Komise, tak členských států.

Hlavní výhodou zjednodušeného vykazování je, že se u jednotlivých podkladů již nevyžaduje sledování každého eura spolufinancovaných výdajů. Rovněž výrazně snižuje administrativní zátěž jak pro řídicí orgány, tak pro příjemce, a umožňuje správním orgánům přesunout pozornost od shromažďování a ověřování finančních dokladů k plnění cílů politiky.

Podrobné informace o používání zjednodušeného vykazování nákladů a informace o společných akčních plánech (JAP – relevantní v předchozím programovém období 2014–2020) jsou k dispozici na internetových stránkách věnovaných pokynům v této oblasti.

Finanční nástroje

Finanční nástroje spolufinancované z Evropského sociálního fondu plus jsou udržitelným a účinným způsobem, jak investovat do růstu a rozvoje lidí a jejich dovedností, aby se podpořilo plnění cílů v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v celé EU.

Za finanční nástroj lze považovat kapitálovou investici, půjčku, záruku nebo jiný finanční balíček sloužící k rozložení rizik. Nová nařízení o fondech ESI umožňují využívat finanční nástroje jako jeden ze způsobů provádění činností v rámci ESF+. Může se jimi podporovat celá řada rozvojových cílů, z nichž má prospěch široká škála příjemců, přičemž existuje možnost finanční prostředky opětovně použít na další investice.

Platforma fi-compass nabízí členským státům, řídicím orgánům, finančním institucím, vedoucím projektů a všem zúčastněným stranám bohatou nabídku zdrojů. Lze na ní najít zevrubné informace o využívání finančních nástrojů v rámci různých fondů ESI.