Премини към основното съдържание
Европейски социален фонд плюс

ЕСФ+ в партньорство

Държавите от ЕС ще използват ЕСФ+, за да се справят със социално-икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19. Чрез фонда ще се подпомага екологичното, цифровото и устойчивото възстановяване на ЕС от кризата, като се стимулират инвестициите в работни места, умения и услуги.

По-голямата част от бюджета на ЕСФ+ (98,5 млрд. евро от общо над 99 млрд. евро) е разработена и се изпълнява в рамките на партньорство между Европейската комисия, националните и регионалните органи и социалните партньори и заинтересовани страни чрез подход на споделено управление.

Европейският социален фонд плюс до голяма степен е съобразен с препоръките и анализите по държави, изготвени в рамките на европейския семестър — рамката за координиране на икономическите и социалните политики в целия Европейски съюз. Чрез ЕСФ+ се финансира прилагането на Европейския стълб на социалните права, който е основен елемент на европейския семестър, посредством действия в областта на заетостта, образованието и уменията и социалното приобщаване.

Тематични концентрации

В рамките на тематични концентрации ЕС може да насочи вниманието си към конкретни, общи за целия ЕС нужди. След това ресурсите под споделено управление могат да бъдат концентрирани в тези области.

  • Социалното неравенство и бедността продължават да будят сериозно безпокойство. Затова държавите от ЕС трябва да заделят най-малко 25 % от своите средства по ЕСФ+ за насърчаване на социалното приобщаване. Освен това Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) е интегриран в ЕСФ+ с цел осигуряване на продоволствено и основно материално подпомагане. Всички държави членки са задължени да отделят поне 3 % от своите средства по ЕСФ+ за тази цел.
  • Младежката безработица е трайно висока след икономическата криза от 2008 г., а пандемията от COVID-19 доведе до нейното нарастване. Всички държави членки трябва да заделят подходящ дял от своите средства по ЕСФ+ под споделено управление за целеви действия и структурни реформи в подкрепа на младежката заетост. Държавите от ЕС, в които равнището на младите хора на възраст между 15 и 29 години, които не работят, не учат и не се обучават, за периода 2017—2019 г. е над средното за Съюза, трябва да отделят поне 12,5 % от своите средства по ЕСФ+ за младежта.
  • Равнищата на детската бедност продължават да са неприемливо високи, като нарастват още повече в резултат на пандемията от COVID-19. Държавите от ЕС, които са най-силно засегнати от проблема с детската бедност, трябва да заделят поне 5 % от своите средства от ЕСФ+ за мерки за намаляването ѝ. Всички останали държави членки трябва да предвидят подходяща сума за тази цел.
  • Капацитетът на социалните партньори и гражданското общество е от основно значение за успешното използване на ЕСФ+ и за изпълнението на политиките, подпомагани чрез фонда. Всички държави членки трябва да определят подходяща сума за финансиране на изграждането на капацитет на социалните партньори и гражданското общество. Държавите от ЕС, към които в рамките на европейския семестър са отправени специфични препоръки в тази област, трябва да заделят поне 0,25 % от своите средства по ЕСФ+ под споделено управление за тази цел.

Държавите от ЕС ще използват ЕСФ+, за да се справят със социално-икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19. Чрез фонда ще се подпомага екологичното, цифровото и устойчивото възстановяване на ЕС от кризата, като се стимулират инвестициите в работни места, умения и услуги.