Skočiť na hlavný obsah
Európsky sociálny fond +

ESF+ pre odborníkov z praxe

V tejto časti sa uvádzajú technické informácie pre organizácie poverené vykonávaním ESF+, ako sú riadiace orgány alebo vykonávacie orgány.

Zjednodušené vykazovanie nákladov

Zjednodušené vykazovanie nákladov (SCO) je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie orientácie na výsledky a zjednodušenia – čo je strategickým cieľom Komisie aj jej členských štátov.

Hlavnou výhodou zjednodušeného vykazovania nákladov je to, že už nie je potrebné sledovať každé euro spolufinancovaných výdavkov na jednotlivé podporné dokumenty. Riadiacim orgánom i príjemcom zároveň výrazne znižujú administratívnu záťaž a umožňujú správnym orgánom presunúť pozornosť od zhromažďovania a overovania finančných dokumentov na dosahovanie cieľov politiky.

Komplexné informácie o používaní zjednodušeného vykazovania nákladov, ako aj informácie o spoločných akčných plánoch (JAP – relevantné v predchádzajúcom programovom období 2014 – 2020) možno nájsť na osobitnej stránke s usmerneniami.

Finančné nástroje

Finančné nástroje spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu plus sú udržateľným a efektívnym spôsobom investovania do rastu a rozvoja ľudí a ich zručností na podporu cieľov v oblasti zamestnanosti a sociálneho začlenenia v celej EÚ.

Finančný nástroj možno definovať ako kapitálovú investíciu, úver, záruku alebo iný finančný balík s rozdelením rizika. Nové nariadenia o EŠIF umožňujú využívanie finančných nástrojov ako jedného zo spôsobov vykonávania činností v rámci ESF+. Môže sa nimi podporiť široká škála rozvojových cieľov v prospech širokého spektra príjemcov – s potenciálom opätovného využitia finančných prostriedkov na ďalšie investície.

Webový portál fi-compass ponúka širokú škálu zdrojov pre členské štáty, riadiace orgány, finančné inštitúcie, vedúcich projektov a všetky zainteresované strany. Poskytuje komplexné informácie o využívaní finančných nástrojov v rámci rôznych EŠIF.