Премини към основното съдържание
Европейски социален фонд плюс

ЕСФ+ за специалисти

Този раздел съдържа техническа информация, предназначена за организациите, натоварени с изпълнението на ЕСФ+, като например управляващите или изпълнителните органи.

Опростени варианти на разходите

Опростените варианти на разходите са ключов инструмент за постигане на ориентираност към резултатите и опростяване — стратегическа цел както за Комисията, така и за държавите членки.

Основното предимство от използването на опростени варианти на разходите е, че вече не се изисква проследяване на всяко евро съфинансирани разходи по отделните разходооправдателни документи. Освен това така значително се намалява административната тежест за управляващите органи и бенефициерите, а администрациите могат да пренасочат усилията си от събирането и проверката на финансови документи към постигането на целите на политиките.

Подробна информация за използването на опростени варианти на разходите, както и информация за съвместните планове за действие (използвани през предходния програмен период 2014—2020 г.) ще намерите на специалната страница с насоки.

Финансови инструменти

Финансовите инструменти, съфинансирани по линия на Европейския социален фонд плюс, са устойчив и ефективен начин за инвестиране в развитието на хората и техните умения с оглед на постигане на целите в областта на заетостта и социалното приобщаване в целия ЕС.

Финансовите инструменти могат да са капиталови инвестиции, заеми, гаранции или други финансови пакети за поделяне на риска. Новите регламенти за европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондовете) позволяват използването на финансови инструменти като начин за изпълнение на дейности по ЕСФ+. Така може да се подпомогне постигането на широк набор от цели за развитие в полза на широк кръг от бенефициери, като се дава възможност за повторно използване на средства за допълнителни инвестиции.

Уеб порталът fi-compass предлага широк набор от ресурси за държавите членки, управляващите органи, финансовите институции, ръководителите на проекти и всички заинтересовани страни. Той предоставя изчерпателна информация за използването на финансови инструменти по линия на различните ЕСИ фондове.