Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

ΕΚΤ+ για επαγγελματίες

Η παρούσα ενότητα παρέχει τεχνικές πληροφορίες για τους οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση του ΕΚΤ+, όπως οι διαχειριστικές αρχές ή οι φορείς υλοποίησης.

Επιλογές απλουστευμένου κόστους

Οι επιλογές απλουστευμένου κόστους (ΕΑΚ) αποτελούν σημαντικό εργαλείο για να επιτυγχάνονται ο προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων και η απλούστευση —στρατηγικός στόχος τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη.

Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης του απλουστευμένου κόστους είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να ανιχνεύεται έως και το τελευταίο ευρώ των συγχρηματοδοτούμενων δαπανών στα μεμονωμένα δικαιολογητικά έγγραφα. Επίσης, μειώνει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο τόσο για τις διαχειριστικές αρχές όσο και για τους δικαιούχους, και επιτρέπει στις διοικήσεις να μετατοπίζουν την εστίαση από τη συλλογή και την επαλήθευση των οικονομικών εγγράφων στην επίτευξη των στόχων πολιτικής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των επιλογών απλουστευμένου κόστους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κοινά σχέδια δράσης (ΚΣΔ — συναφή με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού 2014-2020), διατίθενται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας καθοδήγησης.

Χρηματοδοτικά μέσα

Τα χρηματοδοτικά μέσα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ είναι ένας βιώσιμος και αποτελεσματικός τρόπος επένδυσης για την εξέλιξη και την ανάπτυξη των ατόμων και των δεξιοτήτων τους, προκειμένου να προωθηθούν οι στόχοι για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ένα χρηματοδοτικό μέσο μπορεί να οριστεί ως επένδυση μετοχικού κεφαλαίου, δάνειο, εγγύηση ή άλλο χρηματοδοτικό πακέτο επιμερισμού του κινδύνου. Οι νέοι κανονισμοί για τα ΕΔΕΤ επιτρέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων ως τρόπου υλοποίησης των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ+. Μπορούν να υποστηρίξουν ευρύ φάσμα αναπτυξιακών στόχων, από το οποίο επωφελείται ευρύ φάσμα αποδεκτών —με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των κονδυλίων για περαιτέρω επενδύσεις.

Η δικτυακή πύλη fi-compass προσφέρει ευρύ φάσμα πόρων στα κράτη μέλη, τις διαχειριστικές αρχές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους επικεφαλής έργων και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των διαφόρων ΕΔΕΤ.