Przejdź do treści
Europejski Fundusz Społeczny Plus

EFS+ zarządzany na zasadzie partnerstwa

Państwa członkowskie wykorzystają EFS+ do walki z kryzysem społeczno-gospodarczym spowodowanym pandemią COVID-19. Fundusz będzie wspierał ekologiczną, cyfrową i odporną na skutki kryzysu odbudowę UE poprzez stymulowanie inwestycji w miejsca pracy, umiejętności i usługi.

Większa część budżetu EFS+ (98,5 mld euro z całkowitej kwoty ponad 99 mld euro) jest konstruowana i wdrażana w ramach partnerstwa między Komisją Europejską, władzami krajowymi i regionalnymi oraz partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami zgodnie z podejściem „zarządzania dzielonego”.

Europejski Fundusz Społeczny Plus jest ściśle dostosowany do zaleceń i analiz krajowych przedstawionych w ramach europejskiego semestru – ram dla koordynacji polityki gospodarczej i społecznej w całej Unii Europejskiej. Ze środków EFS+ finansowane jest wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych – kluczowego elementu europejskiego semestru – poprzez działania w obszarach zatrudnienia, edukacji i umiejętności oraz włączenia społecznego.

Obszary priorytetowe

Dzięki określeniu obszarów priorytetowych (tzw. koncentracji tematycznych) UE skupi się na konkretnych, ogólnounijnych potrzebach. Na obszary te można następnie przeznaczyć większą część zasobów objętych zarządzaniem dzielonym.

  • Głównym problemem pozostają nierówności społeczne i ubóstwo. Państwa członkowskie będą musiały przeznaczyć co najmniej 25 proc. swoich środków z EFS+ na promowanie włączenia społecznego. Do EFS+ włączono ponadto Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), aby umożliwić dostarczanie żywności i podstawowej pomocy materialnej. Wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane przeznaczyć na ten cel co najmniej 3 proc. swoich zasobów EFS+.
  • Od czasu kryzysu gospodarczego w 2008 r. bezrobocie młodzieży utrzymuje się na wysokim poziomie, a w czasie pandemii COVID-19 jeszcze wzrosło. Wszystkie państwa członkowskie muszą przeznaczyć odpowiednią kwotę ze swoich zasobów EFS+ w ramach zarządzania dzielonego na ukierunkowane działania i reformy strukturalne wspierające zatrudnienie ludzi młodych. Państwa członkowskie, które przekroczyły średni dla UE wskaźnik osób młodych w wieku od 15 do 29 lat niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (NEET) w latach 2017–2019, powinny przeznaczyć co najmniej 12,5 proc. swoich zasobów EFS+ na rzecz młodzieży.
  • Poziom ubóstwa wśród dzieci pozostaje niedopuszczalnie wysoki, a w wyniku pandemii COVID-19 jeszcze bardziej wzrasta. Zgodnie z zasadami EFS+ państwa członkowskie najbardziej dotknięte ubóstwem wśród dzieci powinny przeznaczyć co najmniej 5 proc. swoich zasobów EFS+ na wdrożenie środków służących ograniczeniu tego zjawiska. Wszystkie pozostałe państwa członkowskie muszą przeznaczyć na ten cel odpowiednią kwotę.
  • Zasadnicze znaczenie dla skutecznego wdrażania EFS+ i polityk wspieranych przez fundusz ma budowa zdolności partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Wszystkie państwa członkowskie powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę na budowanie takich zdolności. Państwa członkowskie, które otrzymały w tym obszarze zalecenia wydane w ramach europejskiego semestru, powinny przeznaczyć na ten cel co najmniej 0,25 proc. swoich zasobów EFS+ w ramach zarządzania dzielonego.

Państwa członkowskie wykorzystają EFS+ do walki z kryzysem społeczno-gospodarczym spowodowanym pandemią COVID-19. Fundusz będzie wspierał ekologiczną, cyfrową i odporną na skutki kryzysu odbudowę UE poprzez stymulowanie inwestycji w miejsca pracy, umiejętności i usługi.